آخرین خبرها

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 84 خاک با ارزش

فعالیت صفحه 84

1- مقداری خاک رس، خاک باغچه و ماسه را به صورت جداگانه روی کاغذ بریزید. آنها را مشاهده و جدول زیر را کامل کنید.

نمونه ی خاک رنگ اندازه ی ذرّه ها(ریز،بسیار ریز)
خاک رس قرمز به شدت ریز
خاک باغچه قهوه ای ریز
ماسه خاکستری ریز

2-مقداری از هر سه نمونه خاک را در لیوان هایی که (مانند شکل زیر) تا نیمه آب دارند، بریزید. سعی کنید خاک از سطح آب بالاتر نیاید. مخلوط خاک و آب را خوب به هم بزنید و در جایی بگذارید که تکان نخورد.

  • کدام لیوان گل و لای بیشتری دارد؟

خاک رس

  • موادّ موجود درکدام لیوان زودتر ته نشین می شود؟

ماسه

3- اگر روی آب هر لیوان چیزی جمع شده است، آنها را با قاشق جدا کنید و هرکدام را روی کاغذ جداگانه ای بریزید. سپس با ذرّه بین خوب نگاه کنید؛ چه چیزهایی در آنها می بینید؟

اگر به لیوان دارای خاک باغچه دقت کنید باقی مانده جانوران و گیاهان و برگ ها را می بینید که بر روی آب جمع شده اند.

4- آیا اجزای همه ی خاک ها مشابه اند؟

خیر

5-چیزهایی را که در نمونه ی خاک دیده اید، به کلاس گزارش دهید.

در نمونه ی خاک می توان موجودات زنده ریز مثل کرم ها ، برگ های ریز ، باقی مانده بعضی گیاهان(مثل ریشه گیاهانی که قبلاً در ان خاک بوده اند) را مشاهده کرد.

 

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …