آخرین خبرها

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 80 خاک با ارزش

حل تمرین علوم پنجم | درس دهم:خاک با ارزش

فعالیت صفحه 80

4-پیش بینی کنید که کدام سنگ ها تغییر می کنند.

سنگ هایی که استحکام کمتری دارند.
5- در قوطی را باز کنید و مشاهدات خود را بیان کنید.

دسته ای از سنگ ها خرد شده ولی بقیه به همان شکل باقی مانده اند.

  • کدام سنگ ها بیشتر خرد شده اند؟ 

سنگ هایی که استحکام کمتری داشتند بیشتر خرد و ریز شدند.

  • آیا قطعه های به دست آمده از نظر رنگ و اندازه یکسان اند؟

خیر !

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …