جواب علوم تجربی پنجم صفحه 78 کارها آسان می شود(2)

فعالیت صفحه 78

در هر گروه، حدّاقل با سه ماشین ساده (قرقره، سطح شیب دار و ..)وسیله ای بسازید و با آن وسیله کاری انجام دهید. برعهده ی دانش آموز

دکمه بازگشت به بالا