آخرین خبرها

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 76 کارها آسان می شود(2)

پرسش متن صفحه 76

آیا می توانیم بگوییم پیچ ها از سطح های
شیب دار کوچکی درست شده اند؟ بله

 

فعالیت صفحه ی 76

الف)درِ یک بطری آب معدنی را که پیچ دارد، باز کنید و سپس آن را محکم ببندید.
ب) درِ یک بطری را که پیچ ندارد، باز کنید و سپس آن را محکم ببندید.
پ) دهانه ی بطری ها را مشاهده و با هم مقایسه کنید؛ چه تفاوت هایی با هم دارند؟

در بطری پیچ دار بخش های شیب داری است. ولی در بدون پیچ شیب ندارد.
از این فعّالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

شیب دار بودن اطراف در بطری باعث راحت تر شدن بسته شدن آن می شود.

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …