آخرین خبرها

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 74 کارها آسان می شود(2)

مقایسه کنید صفحه 74

1- یک سیب را بردارید و با کارد به آن نیرو وارد کنید تا بریده شود.
2- یک سیب دیگر را بردارید و با دسته ی قاشق به آن نیرو وارد کنید تا بریده شود.
3- بریدن سیب را در این دو حالت با هم مقایسه کنید و بگویید در کدام حالت سیب راحت تر و با نیروی کمتری بریده می شود.

بریدن سیب وقتی از کارد یا چاقو استفاده می کنیم بسیار راحت تر از زمانی است که از دسته ی قاشق استفاده می کنیم و نیروی کمتری برای آن می خواهد که آن هم به دلیل تیز بودن سر آن است.

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …