جواب علوم تجربی پنجم صفحه 71 کارها آسان می شود(2)

کاوشگری صفحه 71

نحوه ی حرکت کتاب ها طول کش به سانتی متر
بار اوّل بار دوم بار سوم
به طور عمودی 60 56 63
روی سطح شیب دار 45 43 48

طول کش را در دو حالتِ حرکت با هم مقایسه کنید و به پرسش ها پاسخ دهید:
الف) در کدام حالت، طول کش کمتر است؟ در حالتی که روی سطح شیب دار
ب)در کدام حالت، نیروی بیشتری برای جابه جا کردن کتاب ها لازم است؟

در حالت عمودی
7- پیش بینی کنید که اگر ارتفاع سطح شیب دار را تغییر دهیم، طول کش چه تغییری می کند.

اگر ارتفاع سطح شیب دار کمتر شود ، نیروی کمتری لازم است در نتیجه طول کش کمتر می شود.
برای بررسیِ درستی پیش بینی خود، آزمایش بالا را با سطح شیب داری که در اختیار دارید، در ارتفاع های مختلف تکرار کنید و نتایج را در این جدول بنویسید.

ارتفاع سطح شیب دار به سانتی متر طول کش به سانتی متر
4 46
7 54
10 67

از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟

هرچه شیب سطح شیب دار بیشتر باشد نیاز به نیروی بیش تری برای بالا بردن شی از آن داریم .

دکمه بازگشت به بالا