جواب علوم تجربی پنجم صفحه 68 کار ها آسان می شود(1)

فعالیت صفحه 68 

ابزارهای گوناگون مانند شکل بالا را به کلاس بیاورید و با آنها کار کنید. محلّ تکیه گاه ()، محلّ جسم() و محلّ نیرو  ()را در هر ابزار مشخّص کنید. این اهرم ها را در سه گروه مانند جدول زیر طبقه بندی کنید.

به نظر شما، فرغون و میخ کش که هر دو اهرم هستند، در کدام ستون جدول قرار می گیرند؟

میخ کش :ستون سمت چپ

فرغون:ستون وسط

دکمه بازگشت به بالا