جواب علوم تجربی پنجم صفحه 65 کار ها آسان می شود(1)

کاوشگری صفحه 65

نوید و فراز در فاصله ای یکسان از تکیه گاه نشسته باشند، در صورتی که محلّ نشستن نوید تغییر نکند، چگونه می توانند به بازی ادامه دهند؟ مراحل پژوهش گروه خود را به طور کامل یادداشت کنید و گزارش دهید.

آن هنگام فراز که جرم کمتری دارد باید جای خود را تغییر دهد.

اگر که به یک فاصله از تکیه گاه بشینند ، طبیعتاً الاکلنگ سمت نوید پایین می آید. و اگر فراز نزدیک تر تکیه گاه باشد همچنان الاکلنگ به سمت نوید پایین تر می آید.

پس فراز باید دور تر از تکیه گاه بشیند تا متعادل شوند.

به این شکل:

 تصویر نویدو فراز که در دوطرف الاکلنگ نشسته اند

 

 

حتما ببینید

جواب علوم تجربی ششم صفحه 8 سرگذشت دفتر من

حل تمرین علوم ششم|درس دوم:سرگذشت دفتر من   فکرکنید صفحه ی 8 در گذشته های …