جواب علوم تجربی پنجم صفحه 64 کار ها آسان می شود(1)

حل تمرین علوم پنجم|درس هشتم:کار ها آسان می شود(1)

پرسش متن صفحه 64 

فراز و نوید سوار الّاکلنگ هستند. فراز دوست دارد با نوید، که از او سنگین تر است، بازی کند امّا مثل اینکه مشکلی وجود دارد. آنها نمی توانند به راحتی با هم بازی کنند.
برای حلّ مشکل آنها چه راه هایی را پیشنهاد می کنید؟

نوید می تواند جلوتر از جای قبلی بنشیند .

روی الّاکلنگ، محلّ نشستن نوید و فراز چگونه باید باشد تا آن دو بتوانند با هم بازی کنند؟

فرازعقب تر و نوید جلو تر بنشیند.

 

کاوشگری صفحه 64

1 -وسط خط کش را روی پاک کن (تکیه گاه) قرار دهید. محلّ پاک کن را تغییر ندهید.
2 -دو عروسک با جرم های مختلف را در دو لیوان یک بار مصرف یکسان بگذارید.
3 -این دو لیوان را در فاصله های یکسان از تکیه گاه قرار دهید؛ چه چیزی مشاهده می کنید؟

خط کش در سمتی که لیوان با جرم بیشتری قرار دارد ، پایین تر رفته است.

4- لیوان سنگین تر را از تکیه گاه دور کنید؛ چه مشاهده می کنید؟

در سمت سنگین تر پایین می رود.
5- لیوان سنگین را کم کم به تکیه گاه نزدیک کنید تا بالاتر از لیوان سبک تر قرار گیرد.
6- مشاهده های گروه خود را در جدول زیر یادداشت کنید.

مراحل فعالیت شکل خط کش با پاک کن و عروسک ها فاصله ی لیوان سبک از پاک کن (به سانتی متر) فاصله ی لیوان سنگین از پاک کن (به سانتی متر)
1 15 15
2 15 30
3 15 4
  • با توجّه به نتایج این فعّالیت، توضیح دهید که فراز چگونه می تواند مشکل بازی بانوید را حل کند.

نوید می تواند جلوتر بنشیند یا فراز عقب تر بنشیند

  • در این فعّالیت، چه چیزی را ثابت نگه داشتیم و چه چیزی را تغییر دادیم؟

تکیه گاه ثابت ولی جسم سنگین تر تغییر مکان می دهد.

دکمه بازگشت به بالا