جواب علوم تجربی پنجم صفحه 6 زنگ علوم

ادامه ی کاوشگری صفحه 6

3-فرفره ها را از ارتفاع 2 متری رها کنید. مدّت زمانی را که طول می کشد تا هر
فرفره به سطح زمین برسد، اندازه بگیرید و در جدول زیر یادداشت کنید.

(توجّه: هرآزمایش را 3 بار تکرار کنید.)

شماره ی آزمایش مدت زمانی که طول می کشد تا فرفره به سطح زمین برسد(به ثانیه)
فرفره ی 1( بال بلندتر) فرفره ی 2 (بال کوتاه تر)
(1) 3 2
(2) 4 2
(3) 3 1

4-نتیجه ی کاوش خود را بنویسید.

فرفره ای که طول بال بیشتری دارد دیرتر به سطح زمین می رسد زیرا سطح بیشتری از آن با هوا در تماس است و هوا بر بال نیرو وارد می کند و مانع پایین آمدن می شود پس هر چه طول بال فرفره بیشتر ، دیرتر به زمین می رسد.

 

 

فکرکنید صفحه 6

اینها دانه های درخت افرا هستند. اگر آن ها را از ارتفاع یکسانی رها کنیم،کدام یک زودتر به زمین می رسد؟

از بین این دو دانه درخت افرا ، دانه ای زودتر می رسد که پهنای کمتری دارد زیر نیروی کمتری از سمت هوا به بال(از پایین به بالا) وارد می شود و زودتر پایین می آید.

دکمه بازگشت به بالا