آخرین خبرها

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 59 درس هفتم:چه خبر؟(2)

پاسخ پرسش صفحه 59

به پشت و کف دست خود نگاه کنید؛ چه چیزهایی مشاهده می کنید؟

از پوست پوشیده شده است.

 

گفت و گو صفحه 59

1- چرا پوست ما چرب می شود؟

به دلیل وجود غده هاب چربی در زیر پوست که در شکل صفحه 59 کتاب علوم پنجم می توان مشاهده کرد.
2 چرا پوست ما مرطوب می شود؟

به دلیل وجود غده های عرق در زیر پوست

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …