جواب علوم تجربی پنجم صفحه 57 درس هفتم:چه خبر؟(2)

آزمایش کنید صفحه 57

شماره ی ظرف آیا مزه  را درست تشخیص داده است؟
بینی بسته بینی باز
درست نادرست درست نادرست
1
2
3
4

آزمایش کنید صفحه 57

  • از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟ در کدام حالت راحت تر می توانیم مزه ها را تشخیص دهیم؟

گفت و گو کنید صفحه ی 57

چرا وقتی می خواهیم گلی را ببوییم آن را به بینی نزدیک می کنیم؟ در گروه خود در این باره گفت وگو کنید.

زیرا در این حالت ذره های معطر گل به بینی ما نزذیک تر است و تعداد یشتری از آن ها به بینی می رسد و ما بوی بیشتر و واضح تری را حس می کنیم.

دکمه بازگشت به بالا