آخرین خبرها

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 55 درس هفتم:چه خبر؟(2)

گفت و گو صفحه ی 55

درباره ی پرسش های زیر در کلاس گفت وگو کنید.

  • ما کدام مزه ها را احساس می کنیم؟

مزه شیرینی ، شوری ، ترشی و تلخی

  • کدام مزه ها برای شما خوشایندترند؟

شیرینی

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …