آخرین خبرها

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 5 زنگ علوم

کاوشگری صفحه 5

1-مشخص کنید:

  • چه چیزی را باید تغییر داد؟ طول بال فرفره
  • چه چیزی را باید اندازه گرفت؟ زمان رسیدن فرفره به زمین
  • چه چیزهایی را نباید تغییر داد؟ طول دم فرفره ، جنس کاغذ ، ارتفاعی که فرفره را از آن رها میکنیم، پهنای بال فرفره

 

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …