جواب علوم تجربی پنجم صفحه 49 چه خبر؟(1)

پرسش متن  صفحه ی 49

6 تصویر شامل:

تصویر که یک پسر در آفتاب از عینک دودی استفاده می‌کند.                                                       کار خوب

تصویر پسری که به درستی به صندلی تکیه کرده است و پشت میز تحریر نشسته اشت.          کار خوب

تصویر پسری که با زدن عینک محافظ حال آزمایش درسی است.                                                کار خوب

تصویر پسری که در جلوی نور آفتاب ایستاده و نور خورشید باعث آزار چشمانش شده است.       کار بد

تصویر پسری که بر روی میز سرخود را گذاشته و در حال مطالعه است.                                       کار بد

تصویر پسری که بدون زدن عینک محافظ حال آزمایش درسی است.                                            کار بد

 

ما با انجام دادن کدام کارها می توانیم از چشم های خود مراقبت کنیم؟

در آقتاب حتما عینک بزنیم .

هنگام مطالعه صاف بنشینیم تا هم  ستون فقراتمان آسیب نبیند هم چشمانمان دچار مشکل نشود.

همچنین در هنگام کار در آزمایشگاه حتما عینک ایمنی بزنیم تا در صورت پخش شدن ذرات در هوا چشمانمان آسیب نبیند.

 

 

دکمه بازگشت به بالا