جواب علوم تجربی پنجم صفحه 48 چه خبر؟(1)

پرسش متن صفحه ی 48

عدسی عینک به زهرا چه کمکی می کند؟ 

عدسی عینک به زهرا کمک می کند تا به درستی ببیند و اشکالات عدسی چشم خودش را برطرف می کند.

دکمه بازگشت به بالا