جواب علوم تجربی پنجم صفحه 47 چه خبر؟(1)

گفت و گو صفحه ی 47

عنبیه ی چشم شما چه رنگی است؟ در کلاس شما عنبیه ی چشم بچّه های دیگر چه رنگی است؟

(به عهده ی دانش آموز)

عنبیه بخش رنگین چشم است و دانش آموزان با نگاه کردن به چشم خود در آینه می توانند تشخیص دهند که عنبیه شان چه رنگی ایست.

 

آزمایش کنید صفحه ی 47

مشاهده های خود را مقایسه کنید؛ مردمک چه تغییری می کند؟

در نور زیاد مردمک چشم کوچک شده و در واقع تنگ می شود.
4- پیش بینی کنید اگر در جایی تاریک به چشم دوستتان نگاه کنید، مردمک او چه تغییری خواهد کرد؟

در مکان های تاریک و کم نور هم مردمک چشم بزرگ شده و گشاد می شود.

5- پیش بینی خود را آزمایش کنید.

  • از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟

تنظیم کننده ی نور ورودی به چشم مردمک است که در نور زیاد مقدار نور کمتری و در نور کم مقدار نور بیشتری را وارد می کند.

 

گفت و گو صفحه ی 47

تصویر رو به رو را به دقتّ نگاه کنید؛ به نظر شما برای آنکه بتوانیم جسمی را ببینیم، نور باید از کدام بخش های چشم بگذرد و به پرده ی شبکیه برسد؟

نور برای رسیدن به پرده شبکیه باید از به ترتیب : قرنیه ، سوراخ مردمک و عدسی عبور کند !

دکمه بازگشت به بالا