جواب علوم تجربی پنجم صفحه 43 حرکت بدن!

فکرکنید صفحه ی 43

مغز و نخاع نرم و آسیب پذیرند. چرا مغز درون جمجمه و نخاع درون ستون مهره
قرار گرفته است؟

تا توسط نخاع و جمجمه حفاظت شوند.

دکمه بازگشت به بالا