آخرین خبرها

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 41 حرکت بدن!

پرسش متن صفحه ی 41

سر خود را خم کنید و پشت گردنتان را با دقّت لمس کنید. چه چیزی حس می کنید؟  مهره های گردن را حس می کنیم.

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …