جواب علوم تجربی پنجم صفحه 40 حرکت بدن!

فکرکنید صفحه 40

3 -مرحله ی یک و دو را برای هر پنج انگشتتان انجام دهید.
اکنون سعی کنید انگشتان خود را به حرکت درآورید و کاری انجام دهید. آیا می توانید انگشتان دستتان را مانند قبل حرکت دهید؟

خیر نمی توانیم.

 

گفت و گو کنید صفحه ی 40

بار دیگر مدل ابتدای درس را ببینید. چرا در این مدل از دکمه ی فشاری استفاده کردید؟
اگر مقوّا ها را به جای دکمه، با چسب به هم می چسباندید، چه اتّفاقی می افتاد؟

اگر از چسب استفاده می شد حرکت خیلی محدود می شد و مقوا نمی توانست حرکت کند.

دکمه بازگشت به بالا