آخرین خبرها

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 39 حرکت بدن!

فکرکنید صفحه ی 39

کدام ماهیچه های زیر با اراده ی ما کار می کنند؟

«ماهیچه های قلب،معده،دست و پا و صورت»

ماهیچه های دست و پا و صورت

پرسش های  متن صفحه ی 39

آیا استخوان ها شکل یکسانی دارند؟

خیر در شکل ها و اندازه های متفاوت وجود دارند.

اگر دست یا پا فقط از یک استخوان تشکیل شده بود، چگونه می توانستید آن را حرکت دهید؟

به سختی و عملاً امکان پذیر نبود.

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …