جواب علوم تجربی پنجم صفحه 38 حرکت بدن!

گفت و گو صفحه 38

شکل ماهیچه ها را با مدلی که ساخته اید، مقایسه کنید.
1 -کدام مقوّا استخوان بازو وکدام مقوّا استخوان های ساعد را نشان می دهد؟ مقوا سفید ، استخوان بازو و مقوا زرد ، استخوان ساعد است.
2- نخ قرمز نشان دهنده ی کدام ماهیچه ی بازوست؟  ماهیچه ی جلو بازو
3 -نخ آبی کدام ماهیچه ی بازو را نشان می دهد؟  ماهیچه ی جلو بازو 
4 -وقتی ساعد روی بازو خم می شود، کدام ماهیچه کوتاه شده است؟  ماهیچه جلو بازو
5 -وقتی ساعد در حالت راست قرار می گیرد، کدام ماهیچه کوتاه شده است؟ ماهیچه پشت بازو

 

فکرکنید صفحه 38

آیا می توانید مدلی را که ساخته اید، طوری به کار ببرید که خم و راست کردن ساق
پا را نشان دهد؟ چگونه؟

بله اگر در نظر بگیریم که مقوای زرد ، استخوان ساق و مقوای سفید ، استخوان ران است.

و نخ ها هم ماهیچه های پا هستند که باعث می شوند مقوای زرد یعنی استخوان ساق حرکت کند.

 

دکمه بازگشت به بالا