جواب علوم تجربی پنجم صفحه 33 برگی از تاریخ زمین

گفت و گو صفحه ی 33

در این تصویر ها مراحل تشکیل فسیل را می بینید. درباره ی چگونگی تشکیل این
فسیل ها در گروه خود گفت وگو کنید.

این فسیل ها در آب تشکیل شده و نحوه تشکیل آن ها این گونه است که جاندار می میرد و در ته دریا قرار می گیرد سپس رسوبات روی آن قرار گرفته و به مرور لایه لایه اجساد جانوران ته نشین می شوند. این رسوبات حاوی قسمت های سخت بدن مثل استخوان ها هستند و قسمت های نرم به مرور از بین می روند مثل گوشت و پوست

 

فکرکنید صفحه ی 33

تعداد حشره ها بیشتر از بقیه ی جانداران است. با وجود این، تعداد فسیل های حشره ها
خیلی کمتر است. علّت را توضیح دهید.

به این دلیل است که حشرات بخش های سخت کمتری دارند و فسیل ها هم باید از بخش های سفت و سخت که توانایی ماندگاری بالا دارند تشکیل شوند در نتیجه به مرور زمانی چیزی از این موجودات باقی نمی ماند.

دکمه بازگشت به بالا