جواب علوم تجربی پنجم صفحه 32 برگی از تاریخ زمین

گفت و گو صفحه 32

شکل زیر نمونه ای از لایه های رسوبی زمین را نشان می دهد.
1- در این تصویر، چند لایه می بینید؟ آنها را شماره گذاری کنید.  8 لایه
2 -در کدام لایه یا لایه ها، باقی مانده ی جانداری دیده نمی شود؟  لایه های شماره 3 و 5 و 8
3– باقی مانده ی جاندار در کدام لایه، قدیمی تر است؟  در لایه1

تصویری شامل: هشت لایه زیر زمین  که در 5 لایه آن باقیمانده ای از جانداران وجود دارد.

دکمه بازگشت به بالا