آخرین خبرها

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 31 برگی از تاریخ زمین

کاوشگری صفحه 31

لایه های خاک بقایای موجودات زنده وجود دارد-وجود ندارد شکل بقایای موجودات زنده
بالا وجود ندارد
وسط وجود دارد استخوان های ریز
پایین وجود دارد استخوان های درشت

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …