جواب علوم تجربی پنجم صفحه 31 برگی از تاریخ زمین

کاوشگری صفحه 31

لایه های خاک بقایای موجودات زنده وجود دارد-وجود ندارد شکل بقایای موجودات زنده
بالا وجود ندارد
وسط وجود دارد استخوان های ریز
پایین وجود دارد استخوان های درشت
دکمه بازگشت به بالا