جواب علوم تجربی پنجم صفحه 27 برگی از تاریخ زمین

«حل تمرین علوم پنجم|درس چهارم:برگی از تاریخ زمین»

 

کاوشگری صفحه 27

3 – با دقّت به کف دست خود و اثر آن روی گِل نگاه کنید؛ چه چیزی مشاهده می کنید؟

خط و خطوط روی دست روی گل هم مشاهده می شود.

4 – این بار، با ذرّه بین به دست خود و اثر آن نگاه کنید و بگویید چه چیزهای تازه ای
مشاهده می کنید.

خط  و خطوط بسیار ریز تر که در هردو مشترک است.

5- طول هریک از انگشتان خود را اندازه بگیرید و روی اثر انگشت خود بنویسید.

6 دست شما و اثر دستتان چه شباهت ها و چه تفاوت هایی دارند؟ 

شباهت های بسیاری دارد ولی اثر روی گل درواقع وارون شده ی اثر دست من است.
ویژگی های آنها را در جدول زیر بنویسید.

ویژگی های ظاهری
دست من اثر دست من روی گِل
1-پنج انگشت دارد.

2-انگشت شست دارد.

3-سمت راست دست من فرورفتگی بزرگی وجود دارد.

1- پنج انگشت دارد.

2-انگشت شست دارد.

4-سمت چپ اثر فرورفتگی بزرگی وجود دارد.

  • 7-اثر دست خود را با اثر دست هم گروه های خود مقایسه کنید. چه تفاوت ها و
    شباهت هایی را مشاهده می کنید؟

(جواب این سوال بر عهده ی دانش آموز است)
8-این فعّالیت را در منزل به کمک بزرگ ترها انجام دهید؛ امّا این بار، پشت دست
خود را روی گِل قرار دهید و اثر آن را بررسی کنید.
اثر دست یکی از دانش آموزان را به طور تصادفی انتخاب کنید. آیا می توانید مشخّص
کنید که این اثر به کدام دانش آموز تعلّق دارد؟

بله با بررسی دقیق می توان فهمید.

 

دکمه بازگشت به بالا