جواب علوم تجربی پنجم صفحه 21 رنگین کمان

کاوشگری صفحه ی 21

  • از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟

وقتی در حالت دوم لیوان را پر آب می کنیم ، نوشته ها درشت تر دیده می شوند.

و همچنین وقتی از ذره بین استفاده می کنیم از دو بخش قبل بزرگتر دیده می شوند.

 

فعالیت صفحه ی 21

2-دست خود را یک لحظه در آن نقطه قرار دهید؛ چه چیزی مشاهده می کنید؟ احساس می کنیم که دستمان گرم شده است.

دو ذرّه بین دیگر در اندازه های متفاوت بردارید و آنها را شماره گذاری کنید.
مراحل مختلف این فعّالیت را با این دو ذرّه بین نیز تکرار کنید و نتایج را در جدول
زیر بنویسید.

شماره ی ذره بین  1 2 3
فاصله ی وسط ذرّه بین تا نقطه ی روشن 25 35 15
  • از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

عدسی  ذره بین ها بخشی به اسم کانون دارند که وقتی نور به ذره بین برخورد می کند در کانون عدسی تجمع پیدا کرده و آن نقطه بسیار گرم تر و روشن تر از بخش های دیگر است. آن نقطه ای که در قسمت قبل به آن دست زذیم دقیقاً همان کانون عدسی است.

حتما ببینید

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 123 گردش مواد

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 123   الف) در مورد تعداد انواع یاخته های خونی …