آخرین خبرها

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 18 رنگین کمان

حل تمرین علوم پنجم | درس سوم : رنگین کمان

فعالیت صفحه 18

3-رنگین کمانی را که تشکیل می شود،نقّاشی کنید و رنگ های آن را با رنگین کمان صفحه ی پیش مقایسه کنید.

رنگین کمان خیلی کم رنگی ایجاد می شود که همان رنگ های رنگین کمان صفحه ی قبل یعنی

( بنفش،نیلی،آبی،سبز،زرد،نارنجی،قرمز)

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …