جواب علوم تجربی پنجم صفحه 15 مادّه تغییر می کند!

جمع آوری اطلاعات صفحه 15

فهرستی از تغییرهای محیط اطراف خود تهیه کنید و آنها را در جدول زیر بنویسید.

تغییر با دخالت انسان بدون دخالت انسان
سیل
خشک شدن آب رودخانه
قطع  درختان جنگل
باریدن باران
کمبود آب
دکمه بازگشت به بالا