جواب علوم تجربی پنجم صفحه 12 مادّه تغییر می کند!

فکرکنید صفحه 12

1-وقتی چوب کبریت می سوزد، چه تغییری می کند؟ رنگ آن مشکی شده و دارای بو می شود.

2-وقتی آب یخ می زند، مایع به جامد تبدیل می شود. وقتی آب بخار می شود،مایع به گاز(بخارآب ) تبدیل می شود.اینها چه نوع تغییرهایی هستند؟ تغییر فیزیکی

 

فعالیت صفحه 12

تغییرهای زیر را در دو گروه، طبقه بندی کنید و در جدول بنویسید.
پختن مرغ، بریدن پارچه، شکستن لیوان، تبدیل انگور به سرکه، درست کردن مربا،
تراشیدن مداد، آرد کردن گندم، پوسیدن پارچه و زنگ زدن وسایل آهنی

تغییر فیزیکی بریدن پارچه ،شکستن لیوان  ، تراشیدن مداد،آرد کردن گندم
تغییر شیمیایی پختن مرغ ، تبدیل انگور به سرکه ، درست کردن مربا ، پوسیدن پارچه ، زنگ زدن وسایل آهنی
دکمه بازگشت به بالا