جواب علوم تجربی پنجم صفحه 103 از ریشه تا برگ

پرسش متن صفحه 103

ما هوا را از طریق بینی وارد شش های خود می کنیم. به نظر شما، گیاهان هوا را از چه راهی می گیرند؟

گیاهان هوا را از طریق روزنه های روی برگ یا ساقه شان وارد می کنند.

 

فکرکنید صفحه 103

فرض کنید می خواهید به جشن تولّد دوستتان بروید و برای او گل هایی رنگارنگ هدیه ببرید امّا گل فروشی فقط گل های سفید دارد. برای اینکه گل های رنگی داشته باشید، چه می کنید؟

می توانیم انتهای ساقه گل ها را به صورت کج ببریم و بعد درون آبی که با جوهر رنگی دلخواهمان رنگی شده قرار دهیم بعد از حدود 2 ساعت گل های رنگی مورد نظرمان را خواهیم داشت.

 

دکمه بازگشت به بالا