جواب علوم تجربی پنجم صفحه 102 از ریشه تا برگ

فعّالیت صفحه ی 102
ساقه های برگ دار جعفری را تمیز بشویید. انتهای ساقه ها را به طور مایل ببرید و آنها را درون محلول آب قند بگذارید.

پیش بینی کنید که مزه ی برگ های جعفری تغییر می کند یا نه؟ 

بله تغییر می کند.
برای بررسی درستی پیش بینی خود، مزه ی این برگ ها را با برگ های جعفری معمولی مقایسه کنید.

مشاهده می کنیم که برگ جعفری های قرار گرفته در آب قند شیرین شده است در حالی که جعفری های معمولی این مزه را ندارند. پس یعنی تار های ریز روی ریشه آب قند را جذب کرده و به برگ ها می رسانند.

 

فکرکنیدصفحه ی 102

وقتی می خواهیم گلدان یک گیاه را عوض کنیم، چرا آن گیاه را با خاک اطراف ریشه اش به گلدان دیگر منتقل می کنیم؟

زیرا تار های روی ریشه ها هنگام جدا کردن از خاک ممکن است آسیب ببینند که با این کار می توان از آسیب جلوگیری کرد.

دکمه بازگشت به بالا