آخرین خبرها

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 98 یاخته و اجزای آن

فعالیت صفحه 98

با توجه به شکل بالا جدول را کامل کنید.

مشخصه یاخته گیاهی یاخته جانوری
سبزدیسه (کلروپلاست) دارد ندارد
دیوارۀ یاخته دارد ندارد
راکیزه (میتوکندری) دارد دارد
کریچه(واکوئول مرکزی) دارد ندارد

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …