جواب علوم تجربی هفتم صفحه 97 یاخته و اجزای آن

فعالیت صفحه 97

با توجه به شکل صفحهٔ قبل، بخش های یک کارخانه را با یاخته مقایسه، و جدول زیر را کامل کنید.

بخش های یاخته ای بخش های کارخانه فرآیند
غشا درها و دروازه های کارخانه ورود و خروج مواد
راکیزه(میتوکندری) منبع انرژی (موتورخانه) تولید انرژی
رناتن(ریبوزوم) بخش مخلوط و پخت تولید مواد
دستگاه گلژی بخش بسته بندی و توزیع بسته بندی و پخش
هسته بخش مدیریت تنظیم و مدیریت
واکوئول انبار ذخیره کردن

آزمایش کنید صفحه 97

وسایل و مواد: گیاه خزه، سیب زمینی، میکروسکوپ، تیغه و تیغک، چوب بستنی، آبی متیل،لوگول
روش آزمایش
١- برگ خزه را روی تیغه قرار دهید و زیر میکروسکوپ مشاهده کنید. لکه های سبز رنگ در یاخته ها همان سبزدیسه (کلروپلاست ها ١) هستند که بدون رنگ آمیزی مشاهده می شوند.
2- همانند سال گذشته نمونه ای از یاخته های پوششی دهان را تهیه کنید و روی نمونه چند قطره آبی متیل یا لوگول بریزید. پس از چند دقیقه نمونه را زیر میکروسکوپ مشاهده کنید و سه بخش اصلی یاخته یعنی غشا، هسته و میان یاخته (سیتوپلاسم) را در آن تشخیص دهید.

عکس: برگ خزه زیر میکروسکوپ

جواب: به ترتیب غشا، سیتوپلاسم،هسته

 

٣- سیب زمینی را دو قسمت کنید و لبهٔ کارد را روی آن بکشید. مایع روی لبهٔ کارد را روی تیغهٔ شیشه ای منتقل و مقداری لوگول به آن اضافه کنید. پس از چند دقیقه با میکروسکوپ آن را مشاهده کنید. لکه های تیره رنگ، پلاست های ذخیره ای هستند.
چه ماده ای در آنها ذخیره شده است؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید.

نشاسته. زیرا محلول لوگول محلول شناسنده ی نشاسته است و اگر روی بخشی که نشاسته دارد بریزیم ان قسمت تیره می شود.
4- شکل آنچه را که در هر مرحله دیدید، رسم کنید. در مورد آنها با گروه خود مشورت کنید.

عکس: مایع سیب زمینی زیر میکروسکوپ

جواب:

مایع سیب زمینی زیر میکروسکوپ پلاست های دارای نشاسته هستند.

دکمه بازگشت به بالا