جواب علوم تجربی هفتم صفحه 94 یاخته و اجزای آن

فعالیت صفحه 94

به شکل های زیر نگاه کنید. دربارهٔ شباهت های آنها در گروه خود گفت وگو کنید.

عکس: انواعی از یاخته های پوستی و ماهیچه ای

جواب:

 

همه آن ها دارای سه بخش هسته،سیتوپلاسم و غشا می باشد.

دکمه بازگشت به بالا