آخرین خبرها

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 93 یاخته و اجزای آن

حل تمرین علوم هفتم|بخش پنجم،درس یازدهم:یاخته و اجزای آن

فعالیت صفحه 93

با میکروسکوپی که در مدرسه دارید، روپوست برگ بعضی گیاهان، پوستهٔ داخلی و خارجی پیاز را مشاهده، و شکل یاخته های آنها را رسم کنید.

عکس: روپوست زیر میکروسکوپ

 

پوست پیاز زیر میکروسکوپ

 

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …