جواب علوم تجربی هفتم صفحه 9 اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

فعالیت صفحه 9

با استفاده از استوانهٔ مدرج و آب، حجم یک سنگ کوچک را اندازه بگیرید و دربارهٔ
روش اندازه گیری خود توضیح دهید.

قبل از انداختن سنگ درجه حجم آب را از روی دیواره استوانه اندازه می گیریم . سپس سنگ کوچک را در آب می اندازیم و وقتی سطح آب صاف شد ، از روی دیوارۀ استوانه درجه را اندازه گیری می کنیم . حجم جدید را منهای حجم اولیه می کنیم  و اندازه به دست آمده حجم سنگ کوچک است.

 

پرسش متن صفحه 9

اگر یک مکعب چوبی و یک مکعب فلزی توپر را که شبیه یکدیگرند، روی آب قرار دهید،
چه اتفاقی می افتد؟ کدام یک روی آب شناور می ماند و کدام یک در آب فرو می رود؟

مکعب فلزی در آب فرو می رود ولی مکعب چوبی در آب شناور می ماند.

 

فعالیت صفحه 9

چند مکعب هم اندازه چوبی، فلزی و… بردارید و با اندازه گیری جرم و حجم آنها جدول را کامل کنید.

مکعب مکعب چوبی مکعب فلزی مکعب شیشه
جرم(گرم) 2 31.2 10
حجم(سانتی متر مکعب) 4 4 4
حجم/جرم

(گرم بر سانتی متر مکعب)

0.5 7.8  2.5

الف) نسبت جرم به حجم کدام بیشتر است؟

مکعب فلزی

ب) چه رابط های بین این نسبت و فرو رفتن در آب وجود دارد؟

هرچه قدر نسبت جرم به حجم بیشتر ، جسم بیشتر در آب فرو می رود.

دکمه بازگشت به بالا