جواب علوم تجربی هفتم صفحه 89 گرما و بهینه سازی مصرف

فکرکنید صفحه 89

اگر در ساحل، آتش روشن کنید، متوجه می شوید در طول روز، دود به طرف خشکی و در طول شب به طرف دریا کشیده می شود. علت را توضیح دهید.

در هنگام روز هوای مجاور ساحل گرم  و هوای مجاور دریا سرد است. در نتیجه هوای گرم بدلیل حجم بیشتر و چگالی کمتر سبک است و بالا میرود و هوای سرد جای آن را می گیرد.(حرکت دود به سمت خشکی) و در شب هوای مجاور ساحل سرد تر و هوای مجاور دریا گرم تر است و  آب گرم بالای دریا بالا می رود و هوای سرد ساحل جای ان را می گیرد. (حرکت دود به سمت دریا)

 

خود را بیازمایید صفحه 89

شکل مقابل نحوهٔ گرم شدن اتاق را به وسیلهٔ یک رادیاتور نشان می دهد. توضیح
دهید چگونه قسمت هایی از اتاق که با رادیاتور فاصله دارند، گرم می شوند.

ابتدا هوای مجاور رادیاتور گرم شده و  به سمت بالا حرکت می کند سپس هوای سرد جای ان را می گیرد و این چرخه آن قدر ادامه پیدا می کند که کل اتاق گرم می شود.

 

فعالیت صفحه 89

با همکاری معلم یا والدین خود یک اتوی برقی را روشن، و مدتی صبر کنید
تا سطح اتو کاملاً داغ شود. پشت دست خود را مطابق شکل در فاصلهٔ چند
سانتی متری زیر اتو قرار دهید. آیا گرمای اتو را در پشت دست خود احساس
می کنید؟ بله

آیا ممکن است گرما از طریق رسانش یا همرفت به پشت دست شما رسیده باشد؟ توضیح دهید.

از طریق رسانش خیر زیرا نیازمند یک جسم جامد و تماس آن با دست است .

از طریق همرفت هم خیر زیرا ما دستمان را زیر اتو گرفته ایم نه بالای آن. اگر دستمان را بالای اتو می گرفتیم آن گاه به  دلیل حرکت هوای گرم به سمت بالا با روش همرفت گرم خواهد شد.

بلکه به روش تابش انجام شده است. در تابش با استفاده از پرتو های مغناطیسی نامرئی گرما از جسمی به جسم دیگر منتقل می شود.

دکمه بازگشت به بالا