آخرین خبرها

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 87 گرما و بهینه سازی مصرف

آزمایش کنید صفحه 87

وسایل و مواد: سه میلهٔ هم طول و هم ضخامت از جنس مس، فولاد یا آهن و شیشه، شمع، کبریت، سه پایه و پارافین.
روش آزمایش
1- به کمک پارافین به سر میله ها، چوب کبریت بچسبانید.
2- مطابق شکل سر دیگر میله ها را روی شعله قرار دهید.
3- مدتی صبر کنید تا چوب کبریت ها بیفتند.
4- نتیجهٔ مشاهدات خود را بنویسید و دربارهٔ آن گفت وگو کنید.

رسانایی گرما در مس بیشتر از آلومینیم و آلومینیم بیشتر از آهن است.

در نتیجه ترتیب افتادن کبریت ها این گونه است: مس،آلومینیم،آهن

در این آزمایش کدام میله سریع تر از بقیه گرما را منتقل می کند؟ مس

کدام میله گرما را بسیار کند منتقل می کند؟ آلومینیم

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …