جواب علوم تجربی هفتم صفحه 86 گرما و بهینه سازی مصرف

فعالیت صفحه 86

دو محفظه A و  B که در آن ها مولکول های یکسانی قرار دارند را در نظر بگیرید. محفظه A داغ و محفظه B سرد است. 

الف)جنبش مولکولی AوB را با هم مقایسه کنید.

جنبش مولکول های ظرف A به شدت زیاد و ظرف B به شدت کم است.
ب) اگر دو محفظه را در تماس با یکدیگر قرار دهیم، جنبش مولکولی کدام محفظه کم و کدام محفظه زیاد می شود؟

جنبش مولکولی محفظه A که داغ است کاهش می یابد و جنبش مولکولی محفظه B که سرد است افزایش می یابد.
پ) پس از رسیدن به حالت تعادل، جنبش مولکولی دو محفظه را با هم مقایسه کنید.

پس از رسیدن به تعادل، میزان جنبش مولکولی هردو ظرف برابر است.

دکمه بازگشت به بالا