جواب علوم تجربی هفتم صفحه 85 گرما و بهینه سازی مصرف

آزمایش کنید صفحه 85

وسایل و مواد: لیوان، دماسنج، میخ نسبتاً بزرگ و انبرک یا دم باریک
روش آزمایش
1- لیوان را تا نیمه از آب سرد پر کنید و دمای آن را اندازه بگیرید.
2- میخ را به کمک انبرک روی شعلهٔ اجاق قرار دهید و پس از داغ شدن، داخل لیوان بیندازید.
3- دوباره دمای آب را اندازه بگیرید.

دمای آب بالا رفته است.
4- نتیجهٔ مشاهدهٔ خود را گزارش کنید.
در این آزمایش دمای آب چگونه تغییر کرده است؟ دمای میخ چطور؟ آب انرژی از دست داده است یا میخ؟ کدام یک انرژی گرفته اند؟

دمای آب افزایش یافته و دمای میخ کاهش یافته است. درواقع آب انرژی گرفته و میخ انرژی گرمایی از دست داده است.

 

فکرکنید صفحه 85

اگر درون آب به جای میخ داغ، میخ سردی که درون یخ زن (فریزر )یا جایخی قرار
داشته است، بیندازیم، چه اتفاقی می افتد؟ دمای میخ و آب چگونه تغییر می کنند؟ این بار کدام یک انرژی از دست می دهد و کدام یک انرژی می گیرد؟

دمای آب کاهش و دمای میخ افزایش می یابد. آب انرژی از دست می دهد و میخ انرژی می گیرد.

دکمه بازگشت به بالا