آخرین خبرها

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 8 اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

فعالیت صفحه 8

با استفاده از ترازو و نیروسنج، جرم و وزن هریک از مواد زیر را اندازه گیری کنید. قبل از اندازه گیری جرم تخمینی خودتان را بنویسید.

 

ردیف نام ماده جرم تخمینی(کیلوگرم) جرم اندازه گیری شده (کیلوگرم) وزن اندازه گیری شده (نیوتون)
1 گردو 0.015 0.020 0.2
2 پرتقال 0.060 0.063 0.63
3 گوشی همراه 0.380 0.400 4
4 کتاب علوم 0.400 0.420 4.2

 

فعالیت صفحه 8

چرا طول مداد با سانتی متر، قطر نوک آن با میلی متر، طول حیاط با متر و فاصلهٔ تهران تا مشهد با کیلومتر بیان شده است؟

در یکای متر برای اندازه های خیلی کوچک از میلی متر برای اندازه ها کمی بزرگتر از آن از سانتی متر و برای اندازه های خیلی بزرگ از کیلومتر استفاده می کنیم.

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …