آخرین خبرها

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 71 منابع انرژِی

خود را بیازمایید صفحه 71

مقدار انرژی ای که بدن ما با خوردن یک تخم مرغ آب پز (حدود ٦٠ گرم)، یک گوجه فرنگی(حدود ٥٠ گرم) و یک نان لواش(حدود ١٠٠ گرم) کسب می کند، چقدر است؟

تخم مرغ آب پز:

 کیلوژول6.8×60=408

گوجه فرنگی:

 کیلوژول 50×0.9=45

نان لواش:

 کیلوژول 100×11.3=113

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …