جواب علوم تجربی هفتم صفحه 70 منابع انرژِی

خود را بیازمایید صفحه 70

با توجه به قانون پایستگی انرژی در شکل زیر جای خالی را روی نمودار انرژی یک خودرو کامل کنید.

عکس: اتومبیل

جواب:

1200 ژول انرژی بر اثر سوختن بنزین درون موتور آزاد می شود.

300 ژول به انرژی جنبشی(حرکتی)تبدیل می شود.

900 ژول به انرژی گرمایی تبدیل می شود.

 

دکمه بازگشت به بالا