جواب علوم تجربی هفتم صفحه 7 اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

حل تمرین علوم هفتم|بخش اول ،درس دوم:اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

فعالیت صفحه 7

شکل زیر، جرم چند چیز مختلف در اطراف ما را نشان می دهد. چرا جرم برخی با گرم و جرم بعضی با کیلوگرم ثبت شده است؟

زیرا هر واحد مقدار های کوچک و بزرگ دارد که برای اجسام بزرگ از واحد بزرگ و برای اجسام کوچک از واحد کوچک استفاده می شود.

دکمه بازگشت به بالا