آخرین خبرها

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 59 سفرآب درون زمین

گفت و گو کنید صفحه 59

برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی باعث بروز چه مشکلاتی می شود؟ علت آن را توضیح دهید.

برداشت بیش از حد از آب های زیرمینی باعث فرونشست زمین می شود که در نتیجه  لطمه فراوانی به زمین های کشاورزی،ساختمان ها،خطوط انتقال نیرو و جاده ها وارد می شود.

اثر دیگر آن افزایش عمق سطح ایستابی و دشوار شدن بهره برداری از آب زیرزمینی می باشد.

از آثار اجتماعی ناشی از این کار می توان کاهش اشتغال،افزایش بیکاری ، افزیش فقر و در نتیجه افزایش مهاجرت اشاره کرد.

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …