جواب علوم تجربی هفتم صفحه 58 سفرآب درون زمین

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 58

در مورد عمق چاه های آب محل سکونت خود، تحقیق، و نتیجه را در کلاس گزارش کنید.

(برعهده ی دانش آموز)

 

فکرکنید صفحه 58

عمق سطح ایستابی به چه عواملی بستگی دارد؟ توضیح دهید.

1-میزان نفوذ پذیری خاک

2-فاصله از ساحل

3-میزان پوشش های گیاهی

4-میزان بارندگی

5-نوع آب و هوا

6-میزان بهره برداری از آب های زیرزمینی

7-شیب زمین

8-نوع خاک منطقه

به عنوان مثال در مناطقی که آب و هوای خشک دارد بارندگی کمتر است . و هنگامی که بارندگی کم باشد چاه های زیرزمینی خشک شده و زمانی که این اتفاق بیافتد عمق سطح ایستابی هم بیشتر می شود.

در صورت نزدیک تر بودن زمین به ساحل ، بارندگی افزایش پیداکرده و درنتیجه عمق سطح ایستابی کاهش می باید.

در صورتی که خاک منطقه مورد نظر میزان زیادی رس (خاک دانه ریز)داشته باشد ، توانایی زیادی در ذخیره آب ندارد در نتیجه عمق سطح ایستابی افزایش می یابد.

 

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 58

در استان محل سکونت شما برای تأمین آب مصرفی بیشتر از آب های زیرزمینی استفاده می شود یا آب های سطحی؟ دلیل خود را در کلاس ارائه کنید.

(برعهده ی دانش آموز زیرا از شهری به شهر دیگر متفاوت است)

ولی به طور کلی می توان گفت در شهرهای بزرگ مثل تهران آب مصرفی شهر بیشتر از آب های سطحی تامین می شود. علت آن هم این است که آب های زیرزمینی وجود دارند اما با فاضلاب ها در تماس بوده و آلوده شده اند و بیشتر برای کشاورزی و امرهای صنعتی به کار می روند.

دکمه بازگشت به بالا