جواب علوم تجربی هفتم صفحه 56 سفرآب درون زمین

فکرکنید صفحه 56

الف) افزون بر پوشش گیاهی و اندازهٔ ذره های تشکیل دهندهٔ زمین، شیب زمین نیز در نفوذ آب به درون زمین تأثیر دارد؛ چگونه؟

هر چه شیب زمین بیشتر باشد ، سرعت جریان آب بیشتر است و زمان کمی برای نفوذ درون خاک دارد در نتیجه نفوذ پذیری کاهش می یابد.
ب) زمین هایی که مقدار نفوذپذیری خاک آنها زیاد است برای کشاورزی مناسب نیستند. چرا؟

زیرا آب را در خود نگه نمی دارند و گیاه فرصت جذب آب را ندارد.

 

آزمایش کنید صفحه 56

روش آزمایش
١- یک بشر را از ماسه پر کنید.
٢- با استوانهٔ مدرج به آن آب اضافه کنید تا بشر از آب لبریز شود.

٣- مقدار آب مصرفی را بر حسب سانتی متر مکعب یادداشت کنید.
4- حجم آب مصرف شده، نشان دهندهٔ چیست؟

این حجم آب نشان دهنده حجم خالی بین ذرات ماسه است که نشان می دهد حتی با این که ظرف پر است ولی همچنان فضاهای خالی برای پر شدن دارد.

دکمه بازگشت به بالا