آخرین خبرها

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 53 سفر آب روی زمین

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 53

چگونه رزمندگان به منظور عبور از عرض رودخانهٔ اروند از پدیده جزر و مد استفاده می کردند؟

در اروند رود ، جزر و مد شدت بسیار زیادی دارد که حتی باعث جابجایی ناگهانی قایق ها و به گل نشستن آن ها می شود. کاری که سربازان کردند این بود که با بررسی و  تحقیق زمانی که جزر و مد به بیشترین مقدار خود رسیده را شناسایی می کردند و در آن زمان عملیات خود را آغاز می کردند تا دیده شدنشان توسط دشمن به کمترین حد ممکن و یا صفر برسد.

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …