جواب علوم تجربی هفتم صفحه 49 سفر آب روی زمین

فعالیت صفحه 49

در بخشی از حیاط مدرسه که شیب دار است به وسیلهٔ آب پاش، پارچ یا… مقداری آب در چند نقطهٔ نزدیک به هم در سطح زمین بریزید؛ سپس مسیر حرکت آب را رسم کنید. رسم خود را با شکل روبه رو مقایسه کنید.

مشاهده می کنیم که همانند شکل آب کج و غیر مستقیم و در جهات مختلف حرکت می کند.

 

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 49

نام چند حوضه آبریز استان خود یا استان های مجاور را ذکر کنید.

(برعهده ی دانش آموز)

دکمه بازگشت به بالا